Hồ Câu Voi Con – Thực hiện thả 50kg cá lóc. Lúc 21h30. Tối thứ 4. (Khách ra về). (29/12/2021). Hẹ (2021-12-29 22:20:39)

Thực hiện thả 50kg cá lóc. Lúc 21h30. Tối thứ 4. (Khách ra về). (29/12/2021). Hẹ


Thực hiện thả 50kg cá lóc. Lúc 21h30. Tối thứ 4. (Khách ra về). (29/12/2021). Hẹn 10h sáng thứ 5 thả tiếp hơn 30kg cá lóc lần 2. Tổng thả thứ 5 là hơn 80kg cá lóc. Hồ câu cá voi con


2021-12-29 22:20:39

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ - Cá cá cắn kìa (2022-03-05 22:58:51)
Hồ Câu Voi Con – Thực hiện thả 50kg cá lóc. Lúc 21h30. Tối thứ 4. (Khách ra về). (29/12/2021). Hẹ (2021-12-29 22:20:39)
Hồ Câu Voi Con – Thực hiện thả 50kg cá lóc. Lúc 21h30. Tối thứ 4. (Khách ra về). (29/12/2021). Hẹ (2021-12-29 22:20:39)
Shopping cart