Hồ Câu Voi Con – Thả tiếp 33kg cá nàng 2. Lúc 4h30. Thứ 5. Ngày 5/5. Hồ câu cá voi von. Báo cáo: (2022-05-05 16:54:39)

Thả tiếp 33kg cá nàng 2. Lúc 4h30. Thứ 5. Ngày 5/5. Hồ câu cá voi von. Báo cáo:


Thả tiếp 33kg cá nàng 2. Lúc 4h30. Thứ 5. Ngày 5/5. Hồ câu cá voi von. Báo cáo: sáng lúc 8h đã thả 41kg cá nàng 2. Tổng ngày hơn 70kg nàng nhé.


2022-05-05 16:54:39

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Kính gửi. Tiếp nối 110kg cá lóc thả ngày thứ 5.
Hồ Câu Voi Con – Thả tiếp 33kg cá nàng 2. Lúc 4h30. Thứ 5. Ngày 5/5. Hồ câu cá voi von. Báo cáo:  (2022-05-05 16:54:39)
Hồ Câu Voi Con – Thả tiếp 33kg cá nàng 2. Lúc 4h30. Thứ 5. Ngày 5/5. Hồ câu cá voi von. Báo cáo: (2022-05-05 16:54:39)
Shopping cart