Hồ Câu Voi Con – “Nếu Chuyện Kể theo chiều hướng tích cực. (2022-03-10 11:18:53)

"Nếu Chuyện Kể theo chiều hướng tích cực.

“Nếu Chuyện Kể theo chiều hướng tích cực.
Cứ Mỗi đợt thả 100kg chép, em thả 1 chép đen khoen. (Lấy tên: chép vịt)”.
“Quý Cần sôi sục thì voi con hùa nghĩ sôi nổi theo”

Ủng hồ Voi Con nhé. Để vững niềm tin.
“Voi Con luôn làm việc theo hướng tích cực”


2022-03-10 11:18:53

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - 7h. Thả 72kg cá lóc lần 1 Lần 2 lúc 11h. Thả 50kg. Tổng ngày hơn 120kg. Nhé.
Hồ Câu Voi Con – “Nếu Chuyện Kể theo chiều hướng tích cực. (2022-03-10 11:18:53)
Hồ Câu Voi Con – “Nếu Chuyện Kể theo chiều hướng tích cực. (2022-03-10 11:18:53)
Shopping cart