Hồ Câu Voi Con – Heo còn dưới hồ: tính đến 7h ngày 27/4/2022. Bắt đầu có cảm giác tê tê. (2022-04-27 08:32:37)

Heo còn dưới hồ: tính đến 7h ngày 25/4/2022. Bắt đầu có cảm giác tê tê.

Heo còn dưới hồ: tính đến 7h ngày 27/4/2022. Bắt đầu có cảm giác tê tê.
chép HEO 8kg có giá trị: 9700
Heo chép vàng (4600k)

Heo đang nuôi hiện tại là chép heo 8kg đang ở dưới hồ.


2022-04-27 08:32:37

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - 10h. Thứ 5. Voi con thả tiếp 42kg cá lóc nhé. Báo cáo.tối thứ 4. Đạ thả 60kg. Ho (2021-12-16 10:57:55)
Hồ Câu Voi Con – Heo còn dưới hồ: tính đến 7h ngày 27/4/2022. Bắt đầu có cảm giác tê tê. (2022-04-27 08:32:37)
Hồ Câu Voi Con – Heo còn dưới hồ: tính đến 7h ngày 27/4/2022. Bắt đầu có cảm giác tê tê. (2022-04-27 08:32:37)
Shopping cart