Hồ Câu Voi Con – 41kg nàng 2 xuống hồ lần 2. Lúc 12h. Chủ nhật. (Báo cáo: sáng 8h đã thả 41kg cá (2022-05-08 12:03:57)

41kg nàng 2 xuống hồ lần 2. Lúc 12h. Chủ nhật. (Báo cáo: sáng 8h đã thả 41kg cá


41kg nàng 2 xuống hồ lần 2. Lúc 12h. Chủ nhật. (Báo cáo: sáng 8h đã thả 41kg cá nàng 2) Ngày 8/5. Hoàn tất thả hơn 80kg cá nàng 2 xuống hồ.
Tích cực kiêu gọi cần thủ nàng 2, lóc ,chép ủng hộ hồ voi con.


2022-05-08 12:03:57

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Thứ 7. Thả tiếp 100kg chép zin (2021-10-09 08:37:34)
Hồ Câu Voi Con – 41kg nàng 2 xuống hồ lần 2. Lúc 12h. Chủ nhật. (Báo cáo: sáng 8h đã thả 41kg cá  (2022-05-08 12:03:57)
Hồ Câu Voi Con – 41kg nàng 2 xuống hồ lần 2. Lúc 12h. Chủ nhật. (Báo cáo: sáng 8h đã thả 41kg cá (2022-05-08 12:03:57)
  1. Chừng nào thả Dũng xuống hồ mới đông khách

Shopping cart