Hồ Câu Voi Con – 11h. Thả cá lóc lần 2. Thứ 3. 2/11/2021. (2021-11-02 11:06:52)

11h. Thả cá lóc lần 2. Thứ 3. 2/11/2021.

11h. Thả cá lóc lần 2. Thứ 3. 2/11/2021.
Tổng ngày hơn 100kg .


2021-11-02 11:06:52

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Lý Ngư - Chúc mừng anh Danh bão cá liên tục hôm nay, và cuối cùng đã lên heo hơn 3.2kg đạ (2021-05-08 15:49:29)
Hồ Câu Voi Con – 11h. Thả cá lóc lần 2. Thứ 3. 2/11/2021. (2021-11-02 11:06:52)
Hồ Câu Voi Con – 11h. Thả cá lóc lần 2. Thứ 3. 2/11/2021. (2021-11-02 11:06:52)
Shopping cart