Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Thả có gần 400kg cá mà ae đã téc cái nách rồi. (2022-05-14 14:10:15)

Thả có gần 400kg cá mà ae đã téc cái nách rồi.

2022-05-14 14:10:15

Thả có gần 400kg cá mà ae đã téc cái nách rồi.

Chép size 1.5-2kg hơn 300kg
Phi size 700g đổ lên hơn 150kg

Cá nền cũ ăn như chó luôn ae ơiiii
Ghé em chơi điii nào.
Mai ae nào qua hứa thả thêm 50kg chép nha ae.


Hồ Câu Cá Giải Trí Ngọc Tâm Bình Chánh

Xem thêm  Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh - Báo cá hồ đài hnay nha ae (2022-06-18 13:21:25)
Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Thả có gần 400kg cá mà ae đã téc cái nách rồi. (2022-05-14 14:10:15)
Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Thả có gần 400kg cá mà ae đã téc cái nách rồi. (2022-05-14 14:10:15)
Shopping cart