Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 2/11: (2021-11-02 23:16:22)

Thông báo Lý Ngư 2/11:


2021-11-02 23:16:22
Thông báo Lý Ngư 2/11:

Điểm mạnh của hồ với mực nước sâu, nhiều bóng mát đã giúp cá duy trì ăn nhiệt suốt tuần qua. Tỉ lệ bình quân cá là hơn 5kg/cần.
Anh Cường 12 kg chép phi
Chú Hiển 10 kg chép phi (duy trì 4 ngày liên tục trên 10kg)
Anh Trung 10kg chép phi
Anh Minh 10kg chép
Anh Dũng, Anh Thắng, anh Bi 7kg chép phi.
Heo chép nay tăng trọng nhẹ lên 650k.


Hồ Câu Lý Ngư

Xem thêm  Hồ Câu Hội Ngộ - Hồ xuống chép chép ngày 2/3 . (2022-03-02 09:25:55)
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 2/11: (2021-11-02 23:16:22)
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 2/11: (2021-11-02 23:16:22)
Shopping cart