Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 16/11: (2021-11-16 21:12:54)

Thông báo Lý Ngư 16/11:


2021-11-16 21:12:54

Thông báo Lý Ngư 16/11:

Heo chép bắt đầu lớn dần đạt trong lượng 1.680.000 đồng.

Trời mát, cá chép tiếp tục ăn mạnh, lượng cá nay lên rất nhiệt, có 4/13 cần thủ qua đò, xuất sắc gồm:
– Anh Bi 13kg chép
– Anh Dũng 13kg chép
– Anh Hòa 11kg chép phi
– Anh Nghĩa 9kg chép
– Anh Cường 8kg chép
– Anh Lộc 6kg chép…

hôm nay số trục thẻo đứt khá nhiều ?. Cần thủ câu phi hạn chế câu tại các điểm nóng, bị chép phá liên tục Cuong Nguyen?


Hồ Câu Lý Ngư

Xem thêm  Hồ Câu Hội Ngộ - Ngày mai 10/4 nhà hồ sẽ tổ chức treo thưởng cá lóc với 3 khung giờ : (2021-04-09 14:52:55)
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 16/11: (2021-11-16 21:12:54)
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 16/11: (2021-11-16 21:12:54)
Shopping cart