Hồ Câu La Ngà – Phi về ae ơi. Tổng 222kg . (2022-02-08 07:50:52)

Phi về ae ơi. Tổng 222kg .


2022-02-08 07:50:52

Phi về ae ơi. Tổng 222kg .
Size từ 800gr đến 1.2kg

Xuất câu 180k /4h
350k/10h
Cá thu lại đồng giá 15k
Giới hạn cần 3.6m đến 4.5m


Hồ Câu La Ngà

Xem thêm  Hồ Câu La Ngà - Phi lớn điếm qa thì lam gi ae. (2022-03-10 13:04:36)
Hồ Câu La Ngà – Phi về ae ơi. Tổng 222kg . (2022-02-08 07:50:52)
Hồ Câu La Ngà – Phi về ae ơi. Tổng 222kg . (2022-02-08 07:50:52)
Shopping cart