Hồ Câu Hội Ngộ – Đầu tuần hồ xuống 150kg cá phi size đẹp (2022-02-28 14:10:09)

Đầu tuần hồ xuống 150kg cá phi size đẹp

Đầu tuần hồ xuống 150kg cá phi size đẹp
Cá phi ăn rất mạnh nha anh em .

Hồ Câu Hội Ngộ

Xem thêm  Hồ Câu Hội Ngộ - Ngày 12/6/2022 bồi thêm cá thả lần 3 trong ngày. (2022-06-12 15:05:43)
Hồ Câu Hội Ngộ – Đầu tuần hồ xuống 150kg cá phi size đẹp (2022-02-28 14:10:09)
Hồ Câu Hội Ngộ – Đầu tuần hồ xuống 150kg cá phi size đẹp (2022-02-28 14:10:09)
Shopping cart