Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – Út Lệ thả 200kg cá trắm cỏ size 2-6kg/con ! Hồ thu lại cá 40n/kg ( chép-phi-trắm (2021-11-25 11:34:13)

Út Lệ thả 500kg cá chép


2021-11-25 11:34:13

Út Lệ thả 200kg cá trắm cỏ size 2-6kg/con ! Hồ thu lại cá 40n/kg ( chép-phi-trắm) giá vé 200n/suat 4 tiếng.


Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ

Xem thêm  Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ - Út Lệ thả 100kg cá Chép (2021-12-23 08:59:01)
Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – Út Lệ thả 200kg cá trắm cỏ size 2-6kg/con ! Hồ thu lại cá 40n/kg ( chép-phi-trắm (2021-11-25 11:34:13)
Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – Út Lệ thả 200kg cá trắm cỏ size 2-6kg/con ! Hồ thu lại cá 40n/kg ( chép-phi-trắm (2021-11-25 11:34:13)
Shopping cart