Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – Thả cá khoen (2022-08-01 09:31:42)

Thả 200kg cá Chép lúc 9h sáng thứ 7 ngày 12/2.


2022-08-01 09:31:42

Thả cá khoen

Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ

Xem thêm  Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ - Út Lệ thả 200kg cá trắm cỏ size 2-6kg/con ! Hồ thu lại cá 40n/kg ( chép-phi-trắm (2021-11-25 11:34:13)
Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – Thả cá khoen (2022-08-01 09:31:42)
Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – Thả cá khoen (2022-08-01 09:31:42)
Shopping cart