Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – Hồ Chép ngưng game tự phát,thả cá như sau:thứ 7 thả 200kg chép size 2-3kg/con,th ()

Hồ Chép ngưng game tự phát,thả cá như sau:thứ 7 thả 200kg chép size 2-3kg/con,th

Hồ Chép ngưng game tự phát,thả cá như sau:thứ 7 thả 200kg chép size 2-3kg/con,thứ 3 thả 200kg Phi size 1kg/con,thứ 5 thả 200kg trắm size 4kg/con+chép nền 1 tấn,thu lại cá 40n/kgHồ Chép ngưng game tự phát,thả cá như sau:thứ 7 thả 200kg chép size 2-3kg/con,thứ 3 thả 200kg Phi size 1kg/con,thứ 5 thả 200kg trắm size 4kg/con+chép nền 1 tấn,thu lại cá 40n/kg

Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ

Xem thêm  Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ - Thả cá Dieu Hồng (2022-04-20 12:44:26)
Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – Hồ Chép ngưng game tự phát,thả cá như sau:thứ 7 thả 200kg chép size 2-3kg/con,th ()
Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – Hồ Chép ngưng game tự phát,thả cá như sau:thứ 7 thả 200kg chép size 2-3kg/con,th ()
Shopping cart