Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – Chép mới thả mà lên liên tiếp luôn mấy a lóc lua,lóc ngâm cũng lên theo (2023-09-23 13:46:27)

Thả 200kg cá Chép lúc 9h sáng thứ 7 ngày 12/2.


2023-09-23 13:46:27

Chép mới thả mà lên liên tiếp luôn mấy a lóc lua,lóc ngâm cũng lên theo😁

Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ

Xem thêm  Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ -
Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – Chép mới thả mà lên liên tiếp luôn mấy a lóc lua,lóc ngâm cũng lên theo (2023-09-23 13:46:27)
Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – Chép mới thả mà lên liên tiếp luôn mấy a lóc lua,lóc ngâm cũng lên theo (2023-09-23 13:46:27)
Shopping cart