Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Voi Con – “Nếu Chuyện Kể theo chiều hướng tích cực. (2022-03-10 11:18:53)

Hữu Ích+15
Hữu Ích+15

“Nếu Chuyện Kể theo chiều hướng tích cực.
Cứ Mỗi đợt thả 100kg chép, em thả 1 chép đen khoen. (Lấy tên: chép vịt)”.
“Quý Cần sôi sục thì voi con hùa nghĩ sôi nổi theo”

Ủng hồ Voi Con nhé. Để vững niềm tin.
“Voi Con luôn làm việc theo hướng tích cực”


2022-03-10 11:18:53

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart