Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Voi Con – Kính gửi. (2022-03-09 17:45:59)

Hữu Ích+28
Hữu Ích+28

Kính gửi.
Thứ 5, 6. Hồ Voi Con tiếp tục thả mỗi ngày 100kg cá chép zin nhé.

(Sáng thứ 5 em lại nuôi Heo Chép vàng tiếp nhé. Huy Vọng ở dưới hồ được lâu lâu).

Chú ý: Voi Con không bắt buột Quý Cần phải nuôi Heo nhé” tự do vẫn thích hơn.

Chúc mừng chú Hùng nhé. Heo non. Nhưng vui là ok. Hehe.
2022-03-09 17:45:59

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart