Hồ Câu Voi Con – Em báo là mới thả thêm chép 5kg nha.

Hữu Ích0
Hữu Ích0

Em báo là mới thả thêm chép 5kg nha.
Chép 9kg chưa lên nhé
Lóc thì cá lóc 1,3kg trở lên nhéEm báo là mới thả thêm chép 5kg nha.
Chép 9kg chưa lên nhé
Lóc thì cá lóc 1,3kg trở lên nhéHồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart