Hồ Câu Trí Tín – Hồ câu Lê Thị Riêng thông báo:

Hữu Ích0
Hữu Ích0


Hồ câu Lê Thị Riêng thông báo:
1./ Ngày thứ sáu 05/3/2021 lúc 21 giờ hồ cho mở dèo thả cá ước lương khg 500kg cá mè và vài trăm kí cá tra sẽ cho ra phục vụ anh em cần thủ.
2./ Ngày thứ bảy 06/3/2021 hồ cho ngưng dịch vụ câu cá mè để dưởng cá, dịch vụ câu cá tra bình thường đến 21 giờ.
3./ Ngày chủ nhật 07/3/2021 hồ tổ chức mini game chuyên cá mè, giá cần 600k, tổng giải 50-50.
4./ Về cá mè lớn có trọng lượng từ đủ 10kg trở lên còn được gọi Ngự Lâm Quân. Chương trình đến hết ngày 30/4/2021, hoặc đủ 14 chàng Ngự Lâm sẽ chấm dứt, hồ sẽ có chương trình mới phục vụ anh em.
Về lượng cá phục vụ câu game hồ đang có cá tầm 10kg trên 30 con và cá trong dèo thả ra còn zin từ 3-5kg khg 500kg.
Kính thông báo cùng anh em cần thủ.
Hồ Câu Trí Tín Công Viên Lê Thị Riêng

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart