Hồ Câu Trí Tín – Hình ảnh anh em hôm nay câu được cá to tại hồ Lê Thị Riêng. Cá mè hàng 6kg, cá t – 2021-12-02 18:43:44

Hữu Ích+23
Hữu Ích+23

Hình ảnh anh em hôm nay câu được cá to tại hồ Lê Thị Riêng. Cá mè hàng 6kg, cá tra hàng 8kg và 10kg.
Chúc mừng các cần thủ, nhờ FB lưu giữ làm KN.
2021-12-02 18:43:44

Hồ Câu Trí Tín Công Viên Lê Thị Riêng

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart