Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 25/3: (2021-03-25 22:23:21)

Hữu Ích0
Hữu Ích0


2021-03-25 22:23:21
Thông báo Lý Ngư 25/3:

Chúc mừng anh Cường đã lên heo 3.8kg nặng 1.660k. Heo mới lại trở về vạch xuất phát 500k.

Hôm nay cá ăn đều hồ, tuy nhiên say mồi quấn ổ tập trung tại vị trí của 2 cần thủ Anh Mỹ và Anh Cường:

– Anh Mỹ 23kg chép 1 xôi qua đò mang quà về
– Anh Cường 9kg chép 3 xôi, 1 heo 3.8kg
– Anh Nguyễn Thắng 8kg chép phi
– Anh Đại 8kg chép phi
– Anh Tân, Anh Thái 7kg chép phi
– Anh Đức 5kg chép

😍😍Từ 15/3 để đối phó với cá nhỏ hồ sẽ có chính sách như sau: cần thủ câu suất bình thường cá nhỏ thu 30k/kg. Riêng các cần thủ giúp hồ chuyên xử lý cá nhỏ (vui lòng đăng kí khi xuống cần) hồ sẽ không tính vé câu và sẽ thu lại 10k/kg cá nhỏ, cá lớn thả lại hồ😍😍


Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart