Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 16/11: (2021-11-16 21:12:54)

Hữu Ích+31
Hữu Ích+31


2021-11-16 21:12:54

Thông báo Lý Ngư 16/11:

Heo chép bắt đầu lớn dần đạt trong lượng 1.680.000 đồng.

Trời mát, cá chép tiếp tục ăn mạnh, lượng cá nay lên rất nhiệt, có 4/13 cần thủ qua đò, xuất sắc gồm:
– Anh Bi 13kg chép
– Anh Dũng 13kg chép
– Anh Hòa 11kg chép phi
– Anh Nghĩa 9kg chép
– Anh Cường 8kg chép
– Anh Lộc 6kg chép…

hôm nay số trục thẻo đứt khá nhiều 😁. Cần thủ câu phi hạn chế câu tại các điểm nóng, bị chép phá liên tục Cuong Nguyen😍


Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart