Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 11/11: (2021-11-11 20:30:57)

Hữu Ích+21
Hữu Ích+21


2021-11-11 20:30:57

Thông báo Lý Ngư 11/11:

Heo chép nay lên 1.280.000 đồng. Nay trời mát cá ăn nhiệt, 4/7 cần thủ đạt mức cá trên 6kg.

Anh Bi 10 kg chép
Anh Hùng 9kg chép
Anh Nghĩa 8kg chép
Anh Cường 6kg chép

Ngày 13/11 hồ sẽ châm khoảng 300kg chép lớn vào giữa trưa. Cám ơn các cần thủ ủng hộ.

Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart