Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Lý Ngư – Cá đã bắt đầu quen với nhịp xả mồi hằng ngày, hôm nay ăn rất nhiệt, 5 heo cắp ná

Hữu Ích0
Hữu Ích0


??Cá đã bắt đầu quen với nhịp xả mồi hằng ngày, hôm nay ăn rất nhiệt, 5 heo cắp nách 1.6kg và 1 heo nuôi 3kg hơn đã bị bắt. ??

Các cần thủ xuất sắc gồm :
-Anh Hải 13kg phi
-Chú Hiển 11kg chép
-ToNy Nguyễn 11kg chép phi 1 xôi, 1 heo
-Anh Đại 8kg chép 3 xôi, 3 heo cắp nách, 1 heo nuôi (chúng tôi k còn gì để nói ?
-Anh Thái, anh Quang, anh Dũng 7kg Chép phi.

Heo nuôi trở lại khởi điểm 500.000 đồng

Sáng mai hồ châm từ vèo dưỡng gần 100kg chép qua hồ câu.


Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart