Hồ Câu Đức Huy – Lên trắm đen 6kg nhưng rất tiếc cá ăn không hợp lệ vì câu lưỡi có ngạnh… vì th ()

Hữu Ích+43
Hữu Ích+43

Lên trắm đen 6kg nhưng rất tiếc cá ăn không hợp lệ vì câu lưỡi có ngạnh… vì thế tiền heo của anh em vẫn còn… nhưng anh ấy rất vui )


Lên trắm đen 6kg nhưng rất tiếc cá ăn không hợp lệ vì câu lưỡi có ngạnh… vì th ()

Hồ Câu Đức Huy

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart