Cà Phê Thủy Mộc – Trắm ốc, trắm đen ( còn 3 con) (2021-11-20 15:49:36)

Hữu Ích+39
Hữu Ích+39

Trắm ốc, trắm đen ( còn 3 con)

Ai ăn em bán rẻ. 6-7 ký 1 con.

Cá sống 120k/ kg


2021-11-20 15:49:36

Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart