Cà Phê Thủy Mộc – Ngày mai chủ nhật . Suất câu hồ cá lóc 200k 5 tiếng . 8h thả cá Suất c (2021-04-10 15:38:30)

Hữu Ích0
Hữu Ích0

Ngày mai chủ nhật . 🧨 Suất câu hồ cá lóc 200k 5 tiếng . 8h thả cá 🧨 Suất câu hồ cá rô 150k . 8h thả cá 🧨Suất câu hồ cá phi 150k 4 tiếng . Mới châm thêm 150kg cá phi size lớn . Cá đã chịu ăn mạnh liên tục 4 ngày sau khi thay nước. Hồ có bán Nhộng ong, trứng kiến, Trùn quế, Trùn ho , rết.


2021-04-10 15:38:30


Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart