Cà Phê Thủy Mộc – Hồ chép do nhân viên mới chưa biết cân xôi, nên hôm nay chưa đánh xôi dc. 1h em (2021-11-15 12:32:08)

Hữu Ích+25
Hữu Ích+25

Hồ chép do nhân viên mới chưa biết cân xôi, nên hôm nay chưa đánh xôi dc. 1h em bồi thêm cá bù vào xôi. Rất mong anh em thông cảm 🙁🙁Hồ chép do nhân viên mới chưa biết cân xôi, nên hôm nay chưa đánh xôi dc. 1h em bồi thêm cá bù vào xôi. Rất mong anh em thông cảm 🙁🙁

2021-11-15 12:32:08

Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart